Byggesøknad

Våre arkitekter er klare til å hjelpe deg. Hjelp med byggesøknad

BYGGESØKNAD

Før du kan sette i gang med å bygge det du ønsker, så må du få en byggetillatelse fra din kommune. For å få en slik byggetillatelse, så må du sende inn en byggesøknad. Nedenfor vil vi på en sterkt forkortet måte forklare deg de forskjellige stegene i denne prosessen. Som mange har erfart, så kan det være utfordrende å fylle ut en komplett byggesøknad. Årsakene til det er mange, da få prosjekter er like, samt at bestemmelsene for forskjellige områder er forskjellige.

Nabovarsel

Dersom du ønsker å bygge noe som din nabo kan tenkes å ha innvendinger mot, så er du forpliktet til å sende ham et skriftlig nabovarsel. Hvem som skal nabovarsles kommer direkte fram i plan- og bygningsloven, og det er naboer og gjenboere. I tillegg skal andre varsles «dersom tiltaket berører deres interesser». Kommunen kan med andre ord pålegge deg å varsle andre enn dine nærmeste naboer og gjenboere.

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering

Hvordan nabovarsle? Naboer kan varsles på flere forskjellige måter. De mest vanlige måtene er ved personlig møte der naboen signerer for mottatt nabovarsel, nabovarsel sendt via rekommandert sending, eller at nabovarsel sendes via altinn. (Husk på at byggesøknaden ikke kan innsendes før naboene har fått minst 14 dager på seg til å komme med kommentarer.) Innhold i nabovarsel avhenger av hva du skal søke om, men som hovedregel  skal naboene ha all den informasjonen de trenger for å kunne forstå hva du søker om. Dette inkluderer byggesakstegninger (plan-, snitt- og fasadetegninger), situasjonsplan hvor tiltaket er inntegnet, en beskrivelse av hva du søker om, samt eventuelle dispensasjoner som omsøkes.

Valg av type byggesøknad

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom, avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse. Man bør kjenne godt til disse søknadstypene for å kunne velge den smidigste søknadsformen for ditt prosjekt.

God planlegging av byggesøknad
God planlegging av søknadstype og byggemåte er nøkkelen til en smidig søknadsprosess.

Utfylling av byggesøknad

For å kunne starte utfylling av byggesøknadsskjemaene så må man først avklare planstatus. Dette gjøres ved å sette seg grundig inn i gjeldende plan for området (feks. kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan) med dens bestemmelser. Ofte må alle disse planene sees i sammenheng da nye  kommuneplaner har en tendens til å overskrive gjeldende reguleringsplaner på enkelte områder. Deretter må man vurdere det omsøkte tiltaket mot gjeldende planer og bestemmelser, før man kan starte utfylling av deler av søknaden.

Ansvarlig søker går gjennom og sjekker at tekniske krav til bygningen er oppfylt.

Innsending av byggesøknad

Ved innsending av byggesøknaden må man påse at alle nødvendige skjemaer, tegninger, kart, beskrivelser, estetiske redegjørelser, ansvarspapirer, eventuelle dispensasjonssøknader, gjenpart og kvittering av nabovarsel m.m. er vedlagt.

Tillatelse fra kommunen

Tiden det tar å behandle en byggesøknad varierer. Grunnen til dette kan være avhengig av hva det søkes om, valg av søknadstype, samt kommunens kapasitet. Man bør alltid vente på kommunens tillatelse før man igangsetter byggearbeidene.

Hva vi kan hjelpe deg med

Våre arkitekter hjelper deg med å få realisert ditt byggeprosjekt. Vi kan være behjelpelig med å tegne det du ønsker å søke om, og vi kan i tillegg ta oss av byggesøknaden på en smidig måte. Vi har ansatte som har mange års erfaring som byggesaksbehandlere og som profesjonelle ansvarlige søkere.

Hvordan går vi videre?

Trenger du Hjelp med byggesøknad din eller til og med tegninger till byggesøknaden? Ikke noe problem, vi hjelper deg. Send oss en e-post der du forklarer hva du ønsker å bygge. Vi vil deretter utforme et skriftlig pristilbud til deg på tegninger og/eller byggesøknad. Dersom dette er av interesse og dere aksepterer vårt tilbud, så setter vi i gang.