fbpx
Vil du lage et tilbygg? Vi hjelpe deg med byggsøknaden og tegninger til byggesøknaden.

God planlegging av søknadstype og byggemåte er nøkkelen til en smidig søknadsprosess. Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad.

Byggesøknad tilbygg – hva gjelder for min tomt?

Drømmer du om et tilbygg til boligen din? Skal du føre opp et tilbygg til hytten din? Hva gjelder for tilbygg hybel? Hvilke priser gjelder for en byggesøknad tilbygg? I denne artikkelen besvares disse spørsmålene.

Hva er et tilbygg? Som tilbygg regnes en utvidelse av et bygg hvor man bygger utover, man øker altså bygningens grunnflate (BYA). Dette er lett å forveksle med påbygg som er en utvidelse der man bygger i høyden.

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering

Hva kan jeg bygge uten å søke?

Tilbygg opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad hvis følgende krav i SAK 10 §4-1 tilfredsstilles:

 • Tilbygg opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad hvis følgende krav i SAK 10 §4-1 tilfredsstilles:
 • Tilbygget må ikke overstige 15m2 i areal (samlet BRA/BYA).
 • Tilbygget må være i overensstemmelse med plan- og bygningsloven, gjeldende plan (kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan/bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven.
 • Er tilbygget ikke i overensstemmelse med gjeldende lover, regler og planer kan det søkes om dispensasjon. Hvis det søkes om unntak og søknaden innvilges, kreves ingen byggesøknad.
 • Det må være minimum 4 meter til nabogrense (dersom ikke reguleringsplanen sier annet).
 • Tilbygget skal være understøttet og det må ikke overstige to etasjer eller plan for den eksisterende bygningen.
 • Tilbygget må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger i bakken.
 • Tilbygget må ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.
 • Bygningens godkjente formål kan ikke endres med et tilbygg, dvs. en bygning som kun har tilleggsdel fra før bare kan utvides med tilleggsdel. En garasje kan derfor utvides med en bod, men ikke med et soverom eller annet rom for varig opphold.
Byggesøknadstilbygg for eneboliger og tomannsboliger.

Pris for byggesøknad tilbygg er avhengige av hvilken type bolig du har.

 

Byggesøknad uten ansvarsretter – tilbygg opptil 50 m2

Du kan søke uten ansvarlige foretak. Du som tiltakshaver kan selv være ansvarlig for alle deler, fra byggesøknad til oppføring, i prosessen. Dette forutsetter at tilbyggets fotavtrykk (BYA) og bruksareal (BRA) ikke overskrider 50 m2. Du kan heller ikke søke for flere tilbygg, søknaden skal gjelde for ett enkelt tilbygg.

Pris for byggesøknad tilbygg er avhengige av

 • Hvilken type bolig du har. Er det et enmannsbolig eller tomannsbolig?
 • Plankravene som gjelder for tomten din.
 • Eventuelle dispensasjoner, bestemmelser eller fravik fra Tek 17.

Pris for tegninger for tilbygget avhenger av

 • Tilbyggets kompleksitet og størrelse.
 • Om de siste godkjente tegningene kan brukes eller ikke.
 • Hvis du allerede har en skisse eller klar ide om hvordan tilbygget skal se ut.

 

Byggesøknadstilbygg for eneboliger og tomannsboliger.

Tilbygg opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad.

Obligatoriske vedlegg du trenger å sende til kommunen:

 • Følgebrev til kommunen
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsretter
 • Gjenpart av nabovarsling med kvittering på hvem som har blitt nabovarslet om hva, samt eventuelle nabomerknader og kommentarer til disse.
 • Situasjonsplan/situasjonskart i målestokk
 • Tegninger: fasadetegninger (med inntegnede terrenglinjer), plantegninger og snittegninger
 • Estetisk redegjørelse

Byggesøknad med krav til ansvarsretter – tilbygg over 50 m2

Kvalifiserte foretak må ivareta alle deler av prosjektet om tilbygget er over 50 m2 (BYA og BRA). Områder som foretaket eller foretakene skal besørge er: prosjektering, byggesøknad, utførelse og eventuell kontroll. (Foretakene behøver ikke ha sentral godkjenning.)

 • Fagområder som vanligvis må prosjekteres:
 • Arkitektonisk utforming (tegninger/estetikk og romløsning)
 • Grunnarbeid (geoteknikk, fagområdet kan legges under konstruksjonssikkerhet)
 • Tømrerarbeid (konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk dvs. radon)
 • Mur- og betongarbeid (bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet)
 • Våtrom (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Rørarbeid (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Brannkonsept (brannsikring mot eventuelle tilstøtende bruksenheter)

Obligatoriske vedlegg du trenger å sende til kommunen:

 • Følgebrev til kommunen
 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvar
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Gjenpart av nabovarsling med kvittering på hvem som har blitt nabovarslet om hva, samt eventuelle nabomerknader og kommentarer til disse.
 • Situasjonskart/situasjonsplan i målestokk
 • Tegninger: fasadetegninger (med inntegnede terrenglinjer), plantegninger og snittegninger
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring
 • Estetisk redegjørelse

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad

Har du spørsmål eller ønsker å motta en pris for byggesøknad tilbygg eller tegninger er du velkommen til å kontakte oss på post@hharkitekter.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 49 20 38.

Les mer om valg av type byggesøknad ved å klikke på linken.

 

Hvem er vi?

Vi er et lite prosjekteringskontor som tilbyr arkitekttjenester, tegninger og utfylling av byggesøknader. Vi tilbyr våre tjenester over hele landet og kan i de fleste tilfeller gi fast pris for arbeidet vårt.

Byggesøknad garasje, anneks, bod og uthus (regler 2021)

Hva kan jeg bygge uten å søke? Garasjer og uthus under 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen hvis de tilfredsstiller alle krav.

Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før garasjen din

Bilde av en garasje 4 meter fra nabotomten

Trenger hagestuen min en byggesøknad? – 5 ting du trenger å tenke på

Fra 1. mai 2021 blir det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på eiendommen sin. Men du må sjekke hva som gjelder for eiendommen din, ellers kan det bli dyrt og tidskrevende å rydde opp i ettertid.

Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før hagestuen din

Kravet er at tilbygget ikke er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

BYGGESØKNAD | HVA TRENGER JEG Å VITE? – (STEG 1-10)

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du skal tenke på når du lager en byggesøknad. Etter å ha sett på klippene vil du ha en grunnleggende kunnskap om byggesøknadsprosessen.

Les mer og se klippene om byggesøknader

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad.

VALG AV TYPE BYGGESØKNAD?

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom, avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse. Man bør kjenne godt til disse søknadstypene for å kunne velge den smidigste søknadsformen for ditt prosjekt..

Valg av type byggesøknad

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS? (2021)

Når man trenger tegninger til et byggeprosjekt eller en søknad er noe av det første man tenker på pris. Hva er en vanlig pris og hva er en god pris? 

Les mer om priser for arkitekttjenester

Ulike typer arkitekttjenester har ulike priser og dette kan variere med antall type tegninger.