Vil du lage et tilbygg? Vi hjelpe deg med byggsøknaden og tegninger til byggesøknaden.

God planlegging av søknadstype og byggemåte er nøkkelen til en smidig søknadsprosess. Vi hjelper deg gjerne med byggesøknaden din.

Byggesøknad tilbygg – hva gjelder for min tomt?

Drømmer du om et tilbygg til boligen din? Skal du føre opp et tilbygg til boligen din? Hva gjelder for tilbygg hybel? Hvilke priser gjelder for en byggesøknad tilbygg?

Så hva er et tilbygg? Som tilbygg regnes en utvidelse av et bygg hvor man bygger utover, man øker altså bygningens grunnflate (BYA). Dette er lett å forveksle med påbygg, som er en utvidelse hvor man bygger i høyden.

 I denne artikkelen besvares disse spørsmålene gjennom å se nærmere på hva tilbygg er, hva offentlige reguleringer sier og hvordan du forholder deg til disse.

Som arkitekter med lang erfaring kan vi hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering

HVA KAN VI SOM ARKITEKTER HJELPE DEG MED?

En arkitekt er en fagperson som spesialiserer seg på planlegging og design av bygninger og strukturer.

Arkitekten kan  bistå med å utvikle og visualisere bolig- eller bygningsprosjekter, ta hensyn til funksjonelle behov og estetikk, håndtere tillatelser og byggereguleringer.

Mange opplever møtet med offentlige myndigheter som krevende. Så sist men ikke minst: Arkitekten kan veilede deg gjennom hele byggeprosessen –  søknadsprosesser, krav og tillatelser – for å sikre et vellykket og tilpasset resultat.

Byggesøknadstilbygg for eneboliger og tomannsboliger.

Tilbygg opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad.

 

Hva kan jeg bygge uten å søke?

Byggesøknad tilbygg opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad hvis følgende krav i SAK 10 §4-1 tilfredsstilles:

 • Tilbygget må ikke overstige 15m2 i areal (samlet BRA/BYA).
 • Tilbygget må være i overensstemmelse med plan- og bygningsloven, gjeldende plan (kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan/bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven.
 • Er tilbygget ikke i overensstemmelse med gjeldende lover, regler og planer kan det søkes om dispensasjon. Hvis det søkes om unntak og søknaden innvilges, kreves ingen byggesøknad.
 • Det må være minimum 4 meter til nabogrense (dersom ikke reguleringsplanen sier annet).
 • Tilbygget skal være understøttet og det må ikke overstige to etasjer eller plan for den eksisterende bygningen.
 • Tilbygget må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger i bakken.
 • Tilbygget må ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.
 • Bygningens godkjente formål kan ikke endres med et tilbygg, dvs. en bygning som kun har tilleggsdel fra før bare kan utvides med tilleggsdel. En garasje kan derfor utvides med en bod, men ikke med et soverom eller annet rom for varig opphold.
Byggesøknadstilbygg for eneboliger og tomannsboliger.

Pris for byggesøknad tilbygg er avhengige av hvilken type bolig du har.

 

Byggesøknad uten ansvarsretter – tilbygg opptil 50 m2

Du kan søke uten ansvarlige foretak. Det ansvarlige foretaket påtar seg et ansvar overfor det offentlige for at kravene i lov, forskrift og tillatelser er oppfylt. Samtidig er foretaket inneforstått med at manglende eller feil gjennomføring av sine oppgaver kan følges opp med pålegg og sanksjoner.

Du som tiltakshaver kan selv være ansvarlig for alle deler, fra byggesøknad til oppføring, i prosessen. Dette forutsetter at tilbyggets fotavtrykk (BYA) og bruksareal (BRA) ikke overskrider 50 m2. Du kan heller ikke søke for flere tilbygg, søknaden skal gjelde for ett enkelt tilbygg.

Pris for byggesøknad tilbygg er avhengige av

 • Hvilken type bolig du har. Er det et enmannsbolig eller tomannsbolig?
 • Plankravene som gjelder for tomten din.
 • Eventuelle dispensasjoner, bestemmelser eller fravik fra Tek 17.

Pris for tegninger for tilbygget avhenger av

 • Tilbyggets kompleksitet og størrelse.
 • Om de siste godkjente tegningene kan brukes eller ikke.
 • Hvis du allerede har en skisse eller klar ide om hvordan tilbygget skal se ut.

Vi har 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på ved byggesøknad.

 

Obligatoriske vedlegg du trenger å sende til kommunen:

 • Følgebrev til kommunen
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsretter
 • Gjenpart av nabovarsling med kvittering på hvem som har blitt nabovarslet om hva, samt eventuelle nabomerknader og kommentarer til disse.
 • Situasjonsplan/situasjonskart i målestokk
 • Tegninger: fasadetegninger (med inntegnede terrenglinjer), plantegninger og snittegninger
 • Estetisk redegjørelse

Byggesøknad med krav til ansvarsretter – tilbygg over 50 m2

Kvalifiserte foretak må ivareta alle deler av prosjektet om tilbygget er over 50 m2 (BYA og BRA). Områder som foretaket eller foretakene skal besørge er: prosjektering, byggesøknad, utførelse og eventuell kontroll. (Foretakene behøver ikke ha sentral godkjenning.)

Et foretak har mulighet til å  erklære ansvar i byggesaken når den faglige ledelsen oppfyller kravene til relevant utdanning og relevant basert på arbeidet som skal utføres. Nærmere beskrivelse av kravanene finnes i kapittel 10 og 11 i byggesaksforskriften (SAK 10).

Fagområder som vanligvis må prosjekteres:

 • Fagområder som vanligvis må prosjekteres:
 • Arkitektonisk utforming (tegninger/estetikk og romløsning)
 • Grunnarbeid (geoteknikk, fagområdet kan legges under konstruksjonssikkerhet)
 • Tømrerarbeid (konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk dvs. radon)
 • Mur- og betongarbeid (bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet)
 • Våtrom (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Rørarbeid (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Brannkonsept (brannsikring mot eventuelle tilstøtende bruksenheter)

Obligatoriske vedlegg du trenger å sende til kommunen:

Det er en rekke obligatoriske vedlegg du må sende til kommunen:

 • Følgebrev til kommunen
 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvar
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Gjenpart av nabovarsling med kvittering på hvem som har blitt nabovarslet om hva, samt eventuelle nabomerknader og kommentarer til disse.
 • Situasjonskart/situasjonsplan i målestokk
 • Tegninger: fasadetegninger (med inntegnede terrenglinjer), plantegninger og snittegninger
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring
 • Estetisk redegjørelse

Vanlige spørsmål om tilbygg

Er tilbygg søknadspliktig?

I Norge er som hovedregel tilbygg søknadspliktige. Det er vanligvis nødvendig å søke kommunen om tillatelse før man kan starte byggeprosessen for et tilbygg til en eksisterende bolig eller annen bygning. Men opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad hvis kravene i SAK 10 §4-1 oppfylles.

Hvor stort tilbygg er mulig uten å søke?

SAK 10 §4-1 åpner for at  opptil 15 m2 kan oppføres som tilbygg uten søknad hvis kravene i SAK 10 §4-1 tilfredsstilles.

Hvordan søke om tilbygg?

Du må først kontakte den kommunale bygningsetaten for å innhente nødvendig informasjon om søknadsprosessen, samt eventuelle spesifikke krav og retningslinjer som gjelder for din kommune.

Etter å ha innhentet all nødvendig informasjon, må du utarbeide en grundig byggesøknad i samsvar med gjeldende byggeforskrifter og lokale bestemmelser, og deretter sende denne søknaden til kommunen for vurdering. Søknadsprosessen kan inkludere en teknisk vurdering, nabovarsel og nødvendig godkjenning før byggingen kan starte.

Hva regnes som tilbygg?

I Norge refererer et tilbygg vanligvis til en separat bygningsdel som er koblet til hovedbygningen, og som utvides eller endres for å øke boligens areal eller funksjonalitet. For å klassifiseres som et tilbygg, må endringen normalt oppfylle visse krav og forskrifter i henhold til norsk bygningslovgivning, inkludert bestemmelser knyttet til størrelse, høyde og bruksformål.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad

Vi er et mindre arkitektfirma med hovedkontor i Oslo med mange års erfaring.

Medarbeiderne våre har betydelig kompetanse innen byggesaker og tilbygg. I tillegg til vanlige arkitekttjenester så håndterer vi søknadsprosesser for tilbygg og andre byggeprosjekter fra A til Å. Vi har fokus på å gi klientene våre omfattende veiledning gjennom hele prosessen, fra idéutvikling og design til søknader og byggeledelse. Som arkitekter kombinerer vi kreativitet og innsikt i reguleringer – for å sikre behovene dine samtidig som myndighetskrav oppfylles.

Har du spørsmål eller ønsker å motta en pris for byggesøknad tilbygg eller tegninger, er du velkommen til å kontakte oss på post@hharkitekter.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 49 20 38.

Les mer om valg av type byggesøknad ved å klikke på linken.

UTMERKET
22 anmeldelser
Daniel Sachse
Daniel Sachse
2023-11-24
Fikk raskt og profesjonelt hjelp av HHArkiteker ifm. byggesøknad. Bruks- og fasadeendring. En del justeringer underveis ble tatt på strak arm. God og hyggelig oppfølging av hele prosessen
Anders Daaland
Anders Daaland
2023-10-20
Good follow-up, quick to respond and a specific contact person to deal with with good expertise.
Stian S
Stian S
2023-04-19
Kan aldeles anbefales. Veldig lette å samarbeide med. Flinke og grundige både med tegninger og søknad til kommunen. Vi tegnet både flere påbygg og et tilbygg, samt endring av hele fasaden. Gir raskt svar når man kontakter dem om noe. En god opplevelse :)
Henrik Alm
Henrik Alm
2023-03-09
Samuel var meget hjelpsom. Anbefales.
Martin Andresen
Martin Andresen
2023-02-13
Brukte firmaet når jeg skulle søke om oppføring av garasje og støttemur i Oslo. De gjorde hele jobben med å gjøre klar alle dokumenter som var nødvendig for søknaden, inkludert godt begrunnende dispensasjoner fra småhusplan og avstand til vei. Kommunikasjon var upåklagelig og jeg følte mine ønsker ble møtt. Etter flere runder med kommunen pga komplisert situasjon i min søknad endte det med godkjent søknad! I forkant av søknadsprosessen ringte jeg rundt til flere selskaper og Hansen og Holm var både billigere og gjorde mer arbeid enn andre. Kan varmt anbefale dem og kommer absolutt til å bruke de igjen neste gang.
Halvor Grepperud
Halvor Grepperud
2022-01-20
Effektivt og grundig arbeid
Trine-Lise Myklebust
Trine-Lise Myklebust
2021-12-20
Jeg trengte tekniske tegninger på huset i forbindelse med fasadeendring og hjelp med byggesøknaden. De hadde en annen jobb da jeg kom inn som kunde så det tok litt tid før jobben ble gjort, men de holdt meg oppdatert og gjorde jobben som avtalt ig med veldig god dialog. De var rimelig i forhold til de andre som tok kontakt via mitt anbud på Finn. De var også de eneste som tok personlig kontakt først og så kom med det skriftlige tilbudet. Da tegningene var slik jeg ønsker med de innvendige endringene, var det bare å skrive ut alt, signere og sende til kommunen. Nabovarsel og innhenting av papirer trengte jeg ikke tenke på, alt ble ordnet. Seriøse, god kommunikasjon og rimelig er greit oppsummert. Anbefales
Veslemøy Maria Fossum
Veslemøy Maria Fossum
2021-12-12
Oppdraget var nye tegninger på loftet vårt. Effektiv og hyggelig samarbeid. Kom også med anbefalinger om hvordan vi kan få godkjent eventuell utbygging av ark. Anbefaler Samuel på det sterkeste.
Jannecke Rødseth
Jannecke Rødseth
2021-12-10
Hansen og Holm arkitekter leverer på tid og kvalitet. Vedlig hyggelig å samarbeide med.

Hvem er vi?

Vi er et lite prosjekteringskontor som tilbyr arkitekttjenester, tegninger og utfylling av byggesøknader. Vi tilbyr våre tjenester over hele landet og kan i de fleste tilfeller gi fast pris for arbeidet vårt.

Byggesøknad garasje, anneks, bod og uthus (regler 2021)

Hva kan jeg bygge uten å søke? Garasjer og uthus under 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen hvis de tilfredsstiller alle krav.

Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før garasjen din

Bilde av en garasje 4 meter fra nabotomten

Trenger hagestuen min en byggesøknad? – 5 ting du trenger å tenke på

Fra 1. mai 2021 blir det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på eiendommen sin. Men du må sjekke hva som gjelder for eiendommen din, ellers kan det bli dyrt og tidskrevende å rydde opp i ettertid.

Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før hagestuen din

Kravet er at tilbygget ikke er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

BYGGESØKNAD | HVA TRENGER JEG Å VITE? – (STEG 1-10)

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du skal tenke på når du lager en byggesøknad. Etter å ha sett på klippene vil du ha en grunnleggende kunnskap om byggesøknadsprosessen.

Les mer og se klippene om byggesøknader

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad.

VALG AV TYPE BYGGESØKNAD?

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom, avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse. Man bør kjenne godt til disse søknadstypene for å kunne velge den smidigste søknadsformen for ditt prosjekt..

Valg av type byggesøknad

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS? (2022)

Når man trenger tegninger til et byggeprosjekt eller en søknad er noe av det første man tenker på pris. Hva er en vanlig pris og hva er en god pris? Byggesøknad påbygg.

Les mer om priser for arkitekttjenester

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS?