Bebygd areal eller BYA er bygningens «fotavtrykk» på bakken. Bruksareal eller BRA er det arealet av bygninger som kan brukes til noe, og som har målbart areal
Bebygd areal eller BYA er bygningens «fotavtrykk» på bakken. Bruksareal eller BRA er det arealet av bygninger som kan brukes til noe, og som har målbart areal.

Byggesøknad | Hva trenger jeg å vite? – Arealer

I byggesakssammenheng så brukes det en rekke arealbegreper, men i denne videoen vil vi kun snakke om to av disse, de to som er mest brukt. Dette er bebygd areal, forkortet BYA, samt bruksareal, forkortet BRA.

Bebygd areal – BYA

Bygningens fotavtrykk

Bebygd areal eller BYA er bygningens «fotavtrykk» på bakken. Totalt BYA for en eiendom er summen av alle bygningers fotavtrykk, herunder bolig, tilbygg til bolig, uthus, garasje, parkeringsplass med mer. Enkelte terrasser og andre konstruksjoner regnes også med.

Konstruksjoner med en høyde over 0,5 meter over bakken
Unntaket er konstruksjoner eller terrasser som er lavere enn 0,5 meter over bakkenivå. For eksempel: Dersom du har en terrasse som starter på terrengnivå, men på grunn av skrånende terreng så ender den opp med å være 1 meter på det høyeste. Hvordan beregner man BYA av denne? Kun de deler av terrassen som er over 0,5 meter over bakkenivå skal regnes med i BYA.

Parkeringsplasser

Vi nevnte at parkeringsplasser skal regnes med i BYA. Dette gjelder i de tilfeller hvor man ikke allerede har tilstrekkelig med parkeringsplasser i garasje. Grunnen til at parkeringsplasser skal regnes med, er for at det skal settes av areal til fremtidig garasje. De fleste kommuner krever at det settes av 18 kvadratmeter BYA per parkeringsplass. Dersom din arealplan, for eksempel kommuneplan, krever 2 parkeringsplasser per boenhet, og du ikke har parkeringsplass i garasje, skal det til bebygd areal legges til minimum 36 kvadratmeter til parkeringsplasser.

Utregning av BYA = (Bebygd areal/tomtestørrelse) x 100%

Hvorfor trenger vi å oppgi bebygd areal? Det er fordi de fleste arealplaner har bestemt et maksimalt bebygd areal for eiendommen. For eksempel: Sett at kommunen har satt en maksimal BYA på 24%.

Dette betyr at inntil 24% av din eiendom kan være bebygd. Man legger sammen bebygd areal for alle bygninger på eiendommen og deler det på eiendommens størrelse. Dette regnestykket gir oss bebygd areal i prosent av eiendommens størrelse.

Dersom bebygd areal på eiendommen overskrider tillatt bebygd areal fastsatt i arealplanen, kan man enten justere tiltaket eller søke om dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Bruksareal – BRA

Areal som kan brukes

Bruksareal eller BRA er det arealet av bygninger som kan brukes til noe, og som har målbart areal. Målbart areal er arealer som har minimum 1,9 meter innvendig takhøyde. Bruksareal er innvendig areal målt ut til yttervegger, det vil si at selve ytterveggen ikke regnes med i bruksarealet. Bruksareal av en bygning er samlet bruksareal for alle etasjer.

Enkelte eldre arealplaner setter begrensninger på tillatt bruksareal.

Trenger du hjelp med byggesøknaden din?

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.