fbpx
Bilde av et anneks som krever byggesøknad
Hva kan jeg bygge uten å søke? Garasjer og uthus under 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen hvis de tilfredsstiller alle krav, les mer nedenfor.

Byggesøknad garasje og bod/uthus (regler 2021)

Nærmest alle garasjer og uthus er søknadspliktige. Garasjer kan se veldig forskjellige ut og brukes til veldig mange forskjellige ting. Derfor varierer innholdet i en byggesøknad garasje. Det man må ta med i beregningen er kompleksiteten, størrelsen og den reelle bruken av garasjen.

En garasje kan være en enkelt garasje på ca. 20m2 kun beregnet til parkering. En garasje kan også ha en liten leilighet, også kalt hybel, i for eksempel garasjens 2. etasje, men dermed vil ikke dette være en garasje etter plan- og bygningsloven, men vil i henhold til loven være en enebolig. En garasje kan også være store industrigarasjer på flere tusen kvadratmeter hvor det i tillegg til parkering vil bli lagret brannfarlige stoffer/væsker. Når vi bruker ordet garasjer, så mener vi bygninger som ikke brukes til annet formål.

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering

Hva kan jeg bygge uten å søke?

Garasjer og uthus under 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen hvis de tilfredsstiller følgende krav:

 • Bygningen er frittliggende og arealet må ikke overskride 50 m2 (samlet BRA og BYA)
 • Eiendommen er bebygd med bolig-, fritids- eller næringsbygg
 • Garasjen eller boden/uthuset må være i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.), gjeldende plan (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven
 • Utnyttelsesgraden av tomten vil øke ved oppføring av garasje eller bod/uthus, så sørg for at utnyttelsesgraden er innenfor gjeldende reguleringsplan
 • Garasjen eller uthuset skal ikke kunne brukes til beboelse, så kan ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse (dette inkluderer rom som inngår i begrepet «hoveddel», f.eks soverom, kjøkken, stue, våtrom eller andre rom)
 • Avstand til nabogrense må være minimum 1 meter (dersom annet ikke fremgår av gjeldende plan)
 • Avstand til annen bygning på egen eiendom må være minimum 1 meter
 • Mønehøyde må ikke overstige 4 meter og gesimshøyde må ikke overstige 3 meter
 • Bygget kan bygges i 1+0,3 måleverdig plan
 • Tiltaket må ikke plasseres over vann- eller avløpsledninger
 • Bygningen må være på kun en etasje og kan ikke underbygges med kjeller

Det må sendes søknad til kommunen dersom disse vilkårene ikke er oppfylt.

Byggesøknad garasje eller bod/uthus med størrelse over 70 m2

Byggesøknad med ansvarsretter kreves når bygget har denne størrelsen. Dette betyr at du som tiltakshaver normalt ikke kan være ansvarlig for verken søknad eller oppføring. Dersom garasjen eller boden/uthuset skal benyttes sammen med tiltakshavers enebolig, kan tiltakshaver søke om personlig ansvarsrett som selvbygger.

Hvilke dokumenter trenger jeg å sende til kommunen?

 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsretter
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader (søknad om unntak/fravik fra bestemmelser mv.)
 • Nabovarselpakke: Gjenpart av nabovarsling med kvittering på hvem som har blir nabovarslet om hva, samt eventuelle nabomerknader og kommentarer til disse.
 • Situasjonsplan/situasjonskart
 • Avkjørselsplan med inntegnede frisiktlinjer
 • Tegninger: fasadetegninger, plantegninger, snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Erklæringer om ansvarsrett
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Hvilke dokumenter trenger jeg å sende til kommunen?

 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsretter
 • Eventuelle dispensasjonssøknader (søknad om unntak/fravik fra bestemmelser mv.)
 • Nabovarselpakke: Gjenpart av nabovarsling med kvittering på hvem som har blitt nabovarslet om hva, samt eventuelle nabomerknader og kommentarer til disse.
 • Situasjonsplan/situasjonskart
 • Avkjørselsplan med inntegnede frisiktlinjer
 • Tegninger: fasadetegninger, plantegninger, snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet
 • I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Bilde av en garasje 4 meter fra nabotomten
Når garasjen bygges inntil huset kalles det for et tilbygg  og må være minimum 4,0 meter til nabogrense .

 

Byggesøknad garasje eller bod/uthus med størrelse 50 – 70 m2

Dette krever en byggesøknad uten ansvarsrett. Det betyr at du som tiltakshaver selv kan være ansvarlig for både planlegging, byggesøknad og oppføring av bygget. Forutsetningen er at tiltaket ikke skal brukes til beboelse. Dette innebærer at tiltaket ikke kan benyttes til overnatting, men at det for eksempel kan brukes til verksted eller utstillingslokale med personopphold på dagtid (jevnfør SAK10 § 3-1, bokstav b).

 

Husk følgende:

 • Avstand fra garasjen til nabogrense må være minimum 4,0 meter.
 • Garasjen vil bli vurdert i forhold til gjeldende arealplan for området.
 • Avstand i forhold til byggegrenser og avstand til vei (jfr. vegloven) vektlegges, så lenge gjeldende arealplan (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan m.v.) ikke åpner for annen plassering.
 • Dersom avstanden til andre bygninger blir mindre enn 8 meter, vil kommunen kreve en brannteknisk rapport. Dette gjelder også for avstand til egen bolig.
 • Garasjen eller uthuset kan oppføres i 1+0,3 måleverdig plan.
 • Garasjen kan være underbygget med kjeller, men merk at himlingen i kjelleren ikke kan stikke høyere enn 1,5 meter over planert gjennomsnittsnivå for terreng rundt bygningen.
 • Tenk på at utnyttelsesgraden vil øke ved oppføring av garasje. Kommunen vil påse at utnyttelsesgraden er innenfor det gjeldende arealplan tillater.
 • Garasjen må tilfredsstille de estetiske krav som stilles i forhold til seg selv, i forhold til hovedhuset på eiendommen, samt området forøvrig.

Garasje inntil hus

Når garasjen bygges inntil huset kalles det for et tilbygg (det føres opp inntil eksisterende yttervegg). Dersom tilbygget er under 50m2 (bruksareal eller bebygd areal), kan det søkes som søknad uten ansvarsretter. Dersom tilbygget er over 50m2 må byggesøknaden være med ansvarsretter.

Husk følgende:

 • Avstand fra tilbygget til nabogrense må være 4 meter
 • Avstand i forhold til byggegrenser og avstand til veg (jfr. vegloven) vektlegges, så lenge gjeldende arealplan (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan mv.) ikke åpner for annen plassering
 • Tilbygget må være i samsvar med gjeldende arealplan for området
 • Tenk på at utnyttelsesgraden vil øke ved oppføring av garasje. Kommunen vil påse at utnyttelsesgraden er innenfor det gjeldende arealplan tillater.
 • Tilbygget/garasjen må tilfredsstille de estetiske krav som stilles i forhold til seg selv, i forhold til hovedhuset på eiendommen, samt området forøvrig
 • Dersom avstanden til nabobygninger blir mindre enn 8 meter, vil kommunen kreve en brannteknisk rapport
Bilde av et anneks som krever byggesøknad
Utnyttelsesgraden av tomten vil øke ved oppføring av garasje, anneks bod eller uthus, så sørg for at utnyttelsesgraden er innenfor gjeldende reguleringsplan

 

Hvilke dokumenter trenger jeg å sende til kommunen?

Når garasjen bygges inntil huset kalles det for et tilbygg (det føres opp inntil eksisterende yttervegg). Dersom tilbygget er under 50m2 (bruksareal eller bebygd areal), kan det søkes som søknad uten ansvarsretter. Dersom tilbygget er over 50m2 må byggesøknaden være med ansvarsretter.

Husk følgende:

 • Dersom tilbygget er under 50m2 (bruksareal eller bebygd areal) kan det søkes som søknad uten ansvarsretter, og du må levere samme dokument til kommunen som beskrevet ovenfor i delen «Byggesøknad garasje eller bod/uthus med størrelse 50 – 70 m2».
 • Dersom tilbygget er over 50m2 må byggesøknaden være med ansvarsretter, og dokumentene du trenger å sende til kommunen din er de samme som beskrevet i avsnittet «Byggesøknad garasje eller bod/uthus med størrelse over 70 m2».

Vi anbefaler alle å rådføre seg med kommunen for å avklare søknadsplikt og søknadsform. Er du fortsatt usikker på hvilken type byggesøknad som skal benyttes? Vi kan undersøke hvilke muligheter du har før du begynner å bygge. Dette kaller vi en plananalyse og den koster 2.294 kroner. Har du spørsmål eller ønsker en byggesøknad garasje pris er du velkommen å kontakte oss på post@hharkitekter.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 49 20 38.

Hvem er vi?

Vi er et lite prosjekteringskontor som tilbyr arkitekttjenester, tegninger og utfylling av byggesøknader. Vi tilbyr våre tjenester over hele landet og kan i de fleste tilfeller gi fast pris for arbeidet vårt.

Trenger hagestuen min en byggesøknad? – 5 ting du trenger å tenke på

Fra 1. mai 2021 blir det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på eiendommen sin. Men du må sjekke hva som gjelder for eiendommen din, ellers kan det bli dyrt og tidskrevende å rydde opp i ettertid.

Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før hagestuen din

Kravet er at tilbygget ikke er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

BYGGESØKNAD | HVA TRENGER JEG Å VITE? – (STEG 1-10)

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du skal tenke på når du lager en byggesøknad. Etter å ha sett på klippene vil du ha en grunnleggende kunnskap om byggesøknadsprosessen.

Les mer og se klippene om byggesøknader

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad.

VALG AV TYPE BYGGESØKNAD?

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom, avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse. Man bør kjenne godt til disse søknadstypene for å kunne velge den smidigste søknadsformen for ditt prosjekt..

Valg av type byggesøknad

ARKITEKT TEGNINGER FRA STOCKHOLM

Vi leverer arkitekt tegninger til kunder i Norge og vi trenger flere dyktige tekniske tegnere, arkitekter og eksperter på byggesøknader. Det er grunnen til at vi nå har åpnet et kontor i Stockholm.

Les mer om vårt Stockholm-kontor

Arkitekt tegninger fra Stockholm

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS? (2021)

Når man trenger tegninger til et byggeprosjekt eller en søknad er noe av det første man tenker på pris. Hva er en vanlig pris og hva er en god pris?

Les mer om priser for arkitekttjenester

Ulike typer arkitekttjenester har ulike priser og dette kan variere med antall type tegninger.